BOAĐE EAKTODÁHTOLAČČAT BARGAT

Bargga eaktodáhtolaččat Márkomeanus ja leage mielde reidet festivála gos lágideddjiin lea seamma guoibmái ja suohtas go áŋgiris festiválagussiin. Barggat unnimusat 10 diimmu ja oaččut nuvttá festiválapássa, oanehissoajatbáiddi, borramuša ja juhkamuša barggadettiin ja vejolašvuođa idjadit Márkomeanu eaktodáhtolaš bargiid gohttensajis. 

Loga eambbo skovvi vuollái. 

BLI FRIVILLIG

Jobb som frivillig på Márkomeannu og vær med på å lage en festival hvor arrangørene har det like koselig og kult som det trofaste publikumet. Du jobber minst 10 timer og får gratis festivalpass, t-skjorte, og mat og drikke mens du jobber, samt muligheten til å overnatte på Márkomeannus frivilligcamp.

Les mer under skjemaet. 

volunteer

Work as a volunteer at Márkomeannu, and join us making a festival where the organizers have as much fun and awesome as the faithful audience. You work at least 10 hours, and you get a free festival pass, t-shirt, and food and drink while you work. You also get the chance to sleep in Márkomeannu's volunteer camp, if you want to!

Read more under the form.

Riegadandáhton / Fødselsdato / Birth date *
Riegadandáhton / Fødselsdato / Birth date
Vurdojuvvo ahte dán jagáš eaktodáhtolaš bargit Márkomeannus barget unnimusat 10 diimmu. Márkomeannu galgá geahččalit dahkat nu ahte don oaččut bargat goas don háliidat, muhto mii eat sáhte lohpidit ahte buohkaide šaddá justa nu go háliidit. / Årets frivillige på Markomeannu forventes å jobbe i minst 10 timer. Márkomeannu skal tilstrebe at du får førstevalget ditt på når du ønsker å jobbe, men vi kan ikke garantere at alle får det som de vil ha. / This years volunteers is expected to work at least 10 hours. Márkomeannu will do it's best so you can work at your first choice, but we can't guarantee that everyone get's what they want.
Glutenallergiija, vegetariána jna. / Glutenallergi, vegetarianer etc. / Gluten allergy, vegetarian etc.

Márkomeannu dárbbaša eaktodáhtolaš bargiid dáid doaimmaide:

Bileahttavuogdin
Go viimmáskan festiválaigearggus guossit bohtet festiválii, de lea bileahttavuogdin vuosttaš bisánansadji sidjiide. Dáppe galgá veahkehit gussiid lonuhit bileahtaid mat leat ovddalgihtii ostojuvvon giehtabáddin dahje vuogdit festiválagiehtabáttiid. Bileahttavuogdin rahpasa bearjadaga iđđedis ja lea rabas nu guhká go festiválabáiki lea rabas gussiide.

Dieđut ja akkrediteren
Dá lea festivála bálvaluskantuvra. Atte dieđuid festiválagussiide geain leat jearaldagat ahte gos sáhttet oastit boaldinmuoraid, dahje gos gávdnet lagamuš jávrri vai besset vuojadit, leage son guhte váldá vuostá Márkomeanu artisttaid, eaktodáhtolaččaid ja gussiid geat galget nuvttá beassat sisa. Dieđut ja akkrediteren lea rabas dii. 09.00–21.00 bearjadaga ja lávvardaga.

Borramuš, juhkamuš ja merchandise
Festiválas dárbbaša olmmoš buori borramuša, juhkamuša ja merchandise (ja boaldinmuoraid). Fuolat ahte festiválaguossi fidne dan man dárbbaša! Borramuš, juhkamuš ja dábálaš gávpegálvvut vugdojuvvojit Boaššus. Festiválagávppis vugdojuvvojit oanehissoajatbáiddit, eará Márkomeannu-merchandiset ja boaldinmuorralihput.

Festiválaguossoheaddji ja sihkkarvuohta
Deháleamos festiválaguossoheaddjin lea fuolahit ahte festiválagussiin lea buorre ja sihkkaris festiválavásáhus. Festiválaguossoheaddjit dárbbašuvvojit verráhiin, biilaguođđinsajis, ovddabealde lávdeduogábeale ja gohttensajis. Eanaš dáid báikkiin ferte leat badjel 18 jagi. 

Biras ja ruskkaidsirren
Márkomeannu galgá leat ruoná festivála mii váikkuha nu unnán go vejolaš birrasii ja dálkkádahkii, ja dán jagi sihtat mii sirret buot ruskkai. Veahket festiválagussiid ruskkaid sirret riekta ja leage mielde dagahit ahte Márkomeannu 2015 šaddá ovdamearkan mo galgá eallit ceavzilit.

Logistihkka ja sáhtostallan
Festiválas leat ollu dávvirat ja olbmot maid ferte sáhtostallat duohkot deike. Mii dárbbašat buriid vuddjiid sáhtostallat artisttaid, gehččiid, dávviriid ja gálvvuid. Dá leat somás bargovuorut, go festiválaguossit leat erenoamáš giitevaččat go sin dávvirat sáhtostallojuvvojit garra vuostálahkii gohttensadjái. Dus ferte dieđusge leat vuodjinkoarta.

Mánáidmeannu/Nuoraidmeannu
Márkomennui lea okta dain deháleamos áššiin ahte mánáin ja nuorain lea festivála mii darvána muitui. Jus háliidat leat mielde dan dagahit, de sáhtát veahkehit Mánáidmeannu-čáva dahje Nuoraidmeannu-čáva čađahit doaimmaid. Dát doaimmat leat beaivit bearjadaga ja lávvardaga.  

Govven
Govvideaddjin darvvihat erenoamáš bottožiid festiválas buohkaide illun. Leago dus govvenhárjáneapmi dahje liikot go govvet? Geahččal festiválagovvideaddjin. Dáinna doaimmain beasat duođaid vásihit festivála smávva ja stuorra dáhpáhusaid, go fal anát čalmmiid rabas.

Loaktin
Vai dus, čávas ja buohkain earáin geat barget eaktodáhtolažžan festiválas lea somá dan botta go festivála lágiduvvo de mii dárbbašit moaddása geat beare barget loaktimiin. Loaktinbargin guossohat káfe, šukkoláda ja borramuša sidjiide geat leat bargovuorus, dahje de leat mielde jođihit eaktodáhtolaččaid vuoiŋŋastanbáikki ja fuolahat ahte doppe lea borramuš.

MÁRKOMEANNU TRENGER FRIVILLIGE PÅ FØLGENDE OMRÅDER:

Billettsalg
Når girede og festivalklare gjester ankommer festivalen, er billettsalget aller første stopp. Jobben her er å hjelpe gjestene å bytte inn forhåndskjøpte billetter eller å selge dem festivalarmbånd. Billettsalget åpner fredag morgen og er åpent så lenge festivalområdet er åpent for publikum.  

Info og akkreditering
Dette er festivalens servicekontor. Informer spørrende publikum om hvor de kan kjøpe ved eller finner nærmeste badevann, og vær den som tar imot Márkomeannus artister, frivillige og gjester som skal komme inn uten å betale. Info og akkreditering er åpen kl. 09.00–21.00 fredag og lørdag.

Mat, drikke og merchandise
På festival må man ha god mat, drikke, merchandise (og ved). Sørg for at den kjøpevillige festivalgjesten får det han trenger! Mat, drikke og vanlige butikkvarer selges i Boaššu. I festivalboden selges t-skjorter, annen Márkomeannu-merchandise og vedbonger.  

Publikumsvertskap og sikkerhet
Det viktigste som publikumsvertskap er å sørge for at publikum får en fin og trygg festivalopplevelse. Publikumsvertskap behøves ved innganger, på parkeringen, foran backstage og på campen. På de fleste av disse postene må du være over 18 år.

Miljø og kildesortering
Márkomeannu skal være en grønn festival som gir minst mulig avtrykk på miljø og klima, og i år ønsker vi å sortere alt avfall. Hjelp festivalgjestene med å sortere riktig og bidra til at Márkomeannu 2015 blir forbilledlig bærekraftig.

Logistikk og transport
På festival er det mye og mange som skal fraktes hit og dit. Vi trenger gode sjåfører til transport og frakt av artister, publikum, bagasje og varer. Dette er kjekke vakter å ha, for sjelden blir festivalgjestene så takknemlige som når bagasjen blir fraktet opp folkehelsebakkene til campområdet. Du må selvfølgelig ha sertifikat.

Mánáidmeannu/Nuoraidmeannu
For Márkomeannu er noe av det aller viktigste at barn og unge skal få en uforglemmelig festival. Om du vil bidra til dette, kan du hjelpe Mánáidmeannu- eller Nuoraidmeannu-staben å gjennomføre aktivitetene. Dette arbeidet foregår på dagtid fredag og lørdag.  

Foto
Som fotograf foreviger du magiske øyeblikk fra festivalen til alles glede. Har du erfaring med fotografi eller er du en talentfull fotograf? Forsøk deg som festivalfotograf. Med denne oppgaven får du virkelig med deg festivalens små og store øyeblikk når du er på vakt.

Trivsel
For at du selv, staben og alle andre som jobber frivillig for festivalen skal ha det kjekt under festivalgjennomføringen trenger vi noen som jobber bare med trivsel! Som trivselsvertskap gir du kaffe, sjokolade og mat til de som er på vakt eller du er med på å drifte frivilligloungen og sørger for at det er mat der. 

 

 

 

MÁRKOMEANNU NEEDS VOLUNTEERS IN THE FOLLOWING AREAS

Ticket Sales
When pumped up festival goers arrive, ticket sales is their very first stop. The job here is to help the guests trade in prepaid tickets, or to sell them a festival bracelet. Ticket sales opens Friday morning and is open as long as the festival is open to the public.

Info and Accreditation
This is the festival’s office. Inform inquiring visitors where they can buy wood or find the nearest water, and be the person who meets Márkomeannu’s artists, volunteers and guests who can enter without paying. Info and accreditation is open from 9:00am to 9:00pm Friday and Saturday.

Food, Drink and Merchandise
At the festival, you need great food, drinks, merchandise (and wood). Make sure the festival guests can buy whatever they need! Food, drink and common retail items are sold in Boaššu. In the festival booth, t-shirts, other Márkomeannu merchandise and vouchers for firewood are sold.

Hosting and Security
The hosts’ main duty is to make sure that the audience has a nice and safe festival experience. Hosts are needed at entrances, in the parking lot, in front of the backstage and in the camping area. For most of these postings, you must be over 18.

Environment and Recycling
Márkomeannu is a green festival that minimizes its footprint on the environment and climate, and this year we intend to sort all waste. Help festival guests sort their waste properly and contribute to Márkomeannu 2016 being a model of sustainability.

Logistics and Transport
At the festival, there’s a lot to be transported here and there. We need good drivers for transportation and delivery of artists, guests, baggage and goods. This is a good post to have, as guests are seldom as grateful as when their baggage is carried up the “public health hills” to the campsite. You must have a driver’s license.

Mánáidmeannu/Nuoraidmeannu
At Márkomeannu, one of the most important things is that children have an unforgettable festival experience. If you want to contribute to this, you can help the Mánáidmeannu or Nuoraidmeannu staff carry out activities. This work takes place during the day on Friday and Saturday.

Photography
As a photographer, you can capture magical moments from the festival to everyone’s delight. Do you have experience with photography or are you a talented photographer? Try your hand as a festival photographer! With this post, you can really see the festival’s big and small moments while you’re on duty.

Well-being
So that you, the staff and everyone else who is volunteering at the festival has a good time over the course of the festival, we need someone who works with well-being! As “well-being host”, you’ll give out coffee, chocolate and food to those who are on duty or run the volunteer lounge and make sure there’s food there.