MÁRKOMEANNU 2019

Čávaidjoavkku lea juohkit golbma oassái; ollesjahkečávat, huksenčávat ja čađahančávat, ja olbmuin lea vejolašvuohta ohcat sierra čávvadoaimmaide. Deattuhuvvo ahte olbmot ohcet čávvadoaimmaid akta jahkái ja eai leat čadnon seammá čávvadoaibmái máŋga jahkái jus dan ii háliit.  

Staben er delt inn i tre ulike deler; helårsstab, riggestab og gjennomføringsstab, og personer kan søke på bestemte stabsfunksjoner. Det legges vekt på at personer søker på stabsfunksjoner for ett år av gangen og ikke må binde seg i flere år til samme stabsfunksjon om det ikke er ønskelig.

OLLESJAHKEČÁVAT

Čávat geain lea stuorimus ovddasvástádus, fertejit leat mielde juohke dásis. Prográmmasiida ja márkanastinsiidda miellahtut fertejit beare searvat plánenoassái. Iešguđetlágan doaimmat ollesjahkečávaidjoavkkus gáibida aktivitehta iešguđetlágan dásiin jagis.

Gaittin hoavdadoaimmat bálkáhuvvojit ru. 2000,- jahkái. Prográmmasiidda ja márkanastinsiidda čávat bálkáhuvvojit ru. 1000,- jahkái. 

Čávvadoaimmat ollesjahkečávaidjoavkkus:

Prográmmahoavda

Ovddasvástádus Márkomeanu dáiddalaš profiilii. Jođiha prográmmasiidda. Geahča vuollil.

Prográmmasiida

Ovddasvástádus dahkat research, bidjat aktii prográmma ja dahkat prográmmamearrádusaid. Ii guoskka Mánáidmennui ja Nuoraidmennui.

Arenahoavda

Festiválabáikki plánen. Gulahallá gálvolágideddjiiguin. Ovddasvástádus festiválabáikki huksen- ja čorgenbargui. Jođiha huksen- ja čorgenbargiidjoavkku.

Sihkkarvuođahoavda

Pláne sihkkarvuođaáššiid festiválas. Gulahallá politiijain, váktafitnodagain, eaktodáhtolaš servviiguin ja organisašuvnnaiguin, buollindoaimmahagain ja sanitehtain.

Vehkkiidhoavda

Ovddasvástádus geasuhit vehkkiid, gulahallat vehkkiiguin, reidet vehkkiidplánaid ja čađahit vehkkiidbargguid festiválas. Geasuhit ođđa festiválačávaid.

Loaktinhoavda

Ovddasvástádus čávaidjoavkku sosiála dáhpáhusaide jagi čađa ja ahte čávat muđui loktet. Ovddasvástádus ahte sihke čávat ja veahkkit loktet festiválas. Bearráigeahččá ahte gaittiinnain geavvá buoragit.

Sponsenhoavda

Ovddasvástádus gámnát sponsoriid ja ovttasbargiid festiválii. Plánet sponsorpáhkaid. Gulahallat sponsoriiguin ja ovttasbargiiguin.

Biebmohoavda

Su ovddasvástádus lea ahte festiválaguossit ožžot njálgga biepmu ja juhkamuša. Pláne Boaššu (grilla) biebmofálu. Doallá oktavuođa biebmolágideddjiiguin.

Bárhoavda

Su lea ovddasvástádus doaimmahit bára ja visot alkoholavuovdima festiválas. Pláne oastimiid. Doalaha oktavuođa lágideddjiiguin ja ovttasbargoguimmiin.

Buvdihoavda

Su ovddasvástádus lea Márkomeanu buvddas. Ovttas festiválajođiheddjiiguin pláne makkár festiváladávviriid oastit. Doallá oktavuođa lágideddjiiguin.

Márkanathovda

Ovddasvástádus festivála duodjemárkaniidda. Gámnat ja gulahallat vuogdaleddjiiguin. Plánet, hukset ja čorget márkanatguovllu. Bearráigeahččá ahte vuogdaleddjiiguin geavvá buoragit.

Birashoavda

Pláne festivála birasprofiilla. Bearráigeahččá ahte birasprofiila váldo vuhtii visot festiváladásiin, omd. go t-skirttut diŋgojuvvojit ja go ruskkat galget sirrejuvvot festiválas.

Hervenhoavda

Pláne ja čađaha hervema ja visuála hábmema festiválaguovllus. Doallá oktavuođa lágideddjiiguin.

Mánáidmeannu-hoavda

Ovddasvástádus dahkat research, bidjat aktii prográmma ja dahkat mearrádusaid mánáidprográmma ektui. Gulahallat artisttaiguin, dáiddáriiguin ja gálvolágideddjiiguin. Booken. Ovddasvástádus čađahit mánáidprográmma festiválas.

Nuoraidmeannu-hoavda

Ovddasvástádus dahkat research, bidjat aktii prográmma ja dahkat mearrádusaid nuoraidprográmma birra. Gulahallat artisttaiguin, dáiddáriiguin ja gálvolágideddjiiguin. Booken. Ovddasvástádus čađahit nuoraidprográmma festiválas.

Márkanastinsiida

Plánet festivála ulbmiljoavkkuid, márkanastima ja márkanastinkanálaid. Reidet márkanastinplána.

 

Festiválajođiheaddji ja buvttadeaddji leaba oassin ollesjahkečávaidjoavkkus ja ovttasbargaba gaittin čávvadoaimmaiguin.

HELÅRSSTAB

Stab med overordnet ansvar, må være til stede i alle fasene. Medlemmer i programsiida og markedsføringssiida behøver kun å være til stede i planleggingsfasen. De ulike funksjonene i helårsstaben er aktive de deler av året når det er behov for at arbeidet gjøres.

Alle sjefsfunksjoner honoreres med kr 2000,- per år. Medlemmer i programsiida og markedsføringssiida honoreres med kr 1000,- per år.

Stabsfunksjoner i helårsstab:

Programsjef

Ansvarlig for Márkomeannus kunstneriske profil. Leder programsiidaen. Se under.

Programsiida

Ansvarlig for å gjøre research, sette sammen og ta avgjørelser om programmet. Gjelder ikke programmet for Mánáidmeannu og Nuoraidmeannu.

Arenasjef

Planlegging av festivalarenaen. Kontakt med leverandører. Ansvarlig for at festivalarenaen rigges opp og rigges ned. Leder riggestaben.

Sikkerhetssjef

Planlegging av sikkerheten på festivalen. Kontakt med politi, vaktselskap, lag og foreninger, brannvesen og sanitet.

Frivilligsjef

Ansvarlig for rekruttering av frivillige, kontakt med frivillige, oppsett av frivilligplaner, og frivilliggjennomføringen under festivalen. Rekruttering av stab.

Trivselsjef

Ansvarlig for trivselen og det sosiale i staben gjennom året. Ansvarlig for trivselen i både stab og blant de frivillige under festivalen. Sørger for at alle har det bra.

Sponsorsjef

Ansvarlig for å finne sponsorer og samarbeidspartnere til festivalen. Planlegging av sponsorpakker. Kontakt med sponsorer og samarbeidspartnere.

Matsjef

Ansvarlig for at festivalgjestene får noe godt å spise og drikke. Planlegging av meny i Boaššu (grillen). Kontakt med leverandører.

Barsjef

Ansvarlig for drift av baren og all alkoholsalg på festivalen. Planelgging av innkjøp. Kontakt med leverandører og samarbeidspartnere.

bodsjef

Ansvarlig for Márkomeann-boden. Sammen med festivalledelse planlegge innkjøp av festivaeffekter. Kontakt med leverandører.

Duodjimarkedsjef

Ansvarlig for duodjimarkedet på festivalen. Rekruttering av og kontakt med selgere. Planlegging, opprigging og nedrigging av markedsområdet. Sørger for at selgere har det bra.

Miljøsjef

Planlegging av festivalens miljøprofil. Sørger for at miljøprofilen blir ivaretatt i alle festivalens faser, fra bestilling av t-skjorter til avfallssortering under festivalen.

Dekorsjef

Planlegging og gjennomføring av dekor og visuell utforming av festivalarenanen. Sørge for at festivalområdet tar seg som best ut når festivalen åpner. Kontakt med leverandører.

Mánaidmeannu-sjef

Ansvarlig for å gjøre research, sette sammen og ta avgjørelser om barneprogrammet. Søknader. Kontakt med artister, kunstnere og leverandører. Booking. Ansvarlig for gjennomføring av barneprogrammet under festivalen.

Nuoraidmeannu-sjef

Ansvarlig for å gjøre research, sette sammen og ta avgjørelser om ungdomsprogrammet. Søknader. Kontakt med artister, kunstnere og leverandører. Booking. Ansvarlig for gjennomføring av ungdomsprogrammet under festivalen.

Markedsføringssida

Planlegging av festivalens målgrupper, markedsføring og markedsføringskanaler. Produksjon av markedsføringsplan.

 

Festivalleder og produsent inngår i helårsstaben og vil samarbeide med alle funksjoner.

Govven / Foto: Steve Nilsen

huksen- ja ČORGENČÁVAT

Čávat geat leat mielde huksemis ja čorgemis. Álget mánnodaga vahku ovdal festiválavahku, festiválas lea friddja, ja de fas čorgejit festivála maŋŋil gitta visot lea čorgejuvvon. Váldoovddasvástádus ahte festiválabáiki huksejuvvo ja čorgejuvvo. Arenahoavda jođiha barggu.

Festiválavahkus leat nai čađahančávat bargagoahtán ja servet huksema lohppii ja čorgema álgui.

RIGGESTAB
 

Stab som er til stede under opprigging og nedrigging. Trår til mandag i uka før festivalstart, har fri til å nyte Márkomeannu under selve festivalen og rigger ned festivalarenaen fra festivalslutt til alt er rigget ned. Hovedansvarlige for at festivalarenaen rigges opp og rigges ned. Ledes av arenasjef.

I festivaluka vil også gjennomføringsstaben være til stede og delta i sluttfasen av oppriggingen og startfasen av nedriggingen.

 

Govven / Foto: Sergeŧ Gavrilov

gjennomførings-stab

Stab som er til stede under gjennomføringen av festivalen. Trår til mandag/tirsdag/onsdag i festivaluka og blir ut festivaluka, deltar i sluttfasen av oppriggingen og startfasen av nedriggingen.

Stabsfunksjoner i helårsstab:

Arena

Ansvarlige for festivalarenaen under festivalen sammen med arenasjef. Ev. omrigginger på festivalarenaen, tilgjengelige om det er noe som må repareres eller ordnes.

Produksjon

Ansvarlige sammen med produsent for at programmet blir gjennomført. Kontakt med og tilrettelegging for artister, kunstnere, lyd- og lysteknikere og leverandører. Sørger for at artister, kunstnere og lyd- og lysteknikere har det bra. Tilrettelegging for publikum. Gjelder ikke programmet for Mánáidmeannu, Nuoraidmeannu, kurs og seminarer.

Billettsalg og inngang

Ansvarlig for billettsalgstasjonen og innkjøringen til festivalområdet under festivalen. Opplæring av frivillige.

Akkreditering og informasjon

Ansvarlig for akkrediterings- og informasjonsstasjon under festivalen. Opplæring av frivillige.

Kontanthåndtering

Ansvarlig for håndteringen av kontanter fra de ulike salgsstasjonene under festivalen.

Mánáidmeannu

Ansvarlige sammen med Mánáidmeannu-sjef for at barneprogrammet blir gjennomført. Kontakt med og tilrettelegging for artister, kunstnere, lyd- og lysteknikere og leverandører. Sørger for at artister, kunstnere og lyd- og lysteknikere har det bra. Tilrettelegging for publikum.

Seminar

Ansvarlig sammen med produsent for at seminarprogrammet blir gjennomført. Kontakt med og tilrettelegging for medvirkende, lyd- og lysteknikere og leverandører. Sørger for at medvirkende og lyd- og lysteknikere har det bra. Tilrettelegging for publikum.

Backstage

Ansvarlig for backstageområdet under festivalen sammen med produsent. Planlegging, opprigging og nedrigging av området. Kontakt med og tilrettelegging for artister, kunstnere, lyd- og lysteknikere og leverandører. Sørger for at artister, kunstnere og lyd- og lysteknikere har det bra.

Parkering

Ansvarlig for festivalparkeringen under festivalen. Sørge for god merking av parkering og vei. Tilgjengelig ved problemer på parkeringen.

Dekor

Sammen med dekorsjef sørge for dekor og visuell utforming av festivalarenanen. Se til at festivalarenaen får prikken over i.

Miljø

Planlegging av festivalens miljøprofil sammen med miljøsjef. Sørger for at miljøprofilen blir ivaretatt i alle festivalens faser, fra bestilling av t-skjorter til avfallssortering under festivalen.

Transport, logistikk og parkering

Legge opp logistikk på festivalområdet, og sørge for god flyt. Ansvarlig for kjørevakter og portvakter. Dele ut kjøretillatelser, og sørge for å begrense kjøring opp til Gállogieddi.

Marked

Sammen med duodjimarkedssjef ansvarlig for duodjimarkedet på festivalen. Kontakt med selgere. Opprigging og nedrigging av markedsområdet. Sørger for at selgere har det bra.

rekruttsjef

Ansvarlig for rekruttstaben som er de av medlemmene av staben som er under 18 år. Kontaktperson mellom staben og rekruttstaben. Sette sammen et program for rekruttstaben. Oppfølging av rekruttstaben under festivalen. Sørger for at rekruttstaben har det bra.

Annet i gjennomføringsstaben

Har du en idé til et spennende prosjekt som du har lyst å jobbe med? Er det et annet område enn de som er nevnt over som du brenner for? Márkomeannu er åpen for alle forslag!

čađahančávat

Čávat geat leat mielde festivála čađaheamis. Álget mánnodaga/disdaga/gaskavahku festiválavahkus ja barget olles vahku, servet huksema lohppii ja čorgema álgui.

Čávvadoaimmat čađahančávaidjoavkkus:

Arena

Ovttas arenahoavddain sis lea ovddasvástádus festiválabáikái go festivála čađahuvvo. Smávva huksenbarggut festiválabáikkis, fertejit leat juvssahahtti jus juoga ferte divvojuvvot dahje ordnašuvvat.

Buvttadeapmi

Ovttas buvttadeddjiin sis lea ovddasvástádus ahte prográmma čađahuvvo. Gulahallat ja guossohit artisttaid, dáiddáriid, jietna- ja čuovgateknihkkariid ja gálvolágideddjiid. Bearráigehččet ahte artisttaiguin, dáiddáriiguin ja jietna- ja čuovgateknihkkariiguin geavvá buoragit. Láhčit dili gehččiide. Ii guoskka Mánáidmennui, Nuoraidmennui ja kursa- ja semináraprográmmii.

Bileahttavuogdin ja sisabeassin

Ovddasvástádus billeahtavuogdinstašuvdnii ja sisabeassimii festiválas. Oahpaha vehkkiid.

Akkrediteren ja diehtojuohkin

Ovddasvástádus akkrediteren- ja diehtojuohkinstašuvdnii festiválas. Oahpaha vehkkiid.

Ruhtagieđahallan

Ovddasvástádus gieđahallat ruđaid iešguđetlágan vuogdinstašuvnnain festiválas.

Mánáidmeannu

Ovttas Mánáidmeannu-hoavddain sis lea ovddasvástádus ahte mánáidprográmma čađahuvvo. Gulahallat ja guossohit artisttaid, dáiddáriid, jietna- ja čuovgateknihkkariid ja gálvolágideddjiid. Bearráigeahččat ahte artisttaiguin, dáiddáriiguin ja jietna- ja čuovgateknihkkariiguin geavvá buoragit. Láhčit dili gehččiide.

Seminára

Ovttas buvttadeddjiin sus lea ovddasvástádus ahte semináraprográmma čađahuvvo. Gulahallat ja guossohit oasseváldiid, jietna- ja čuovgateknihkkariid ja gálvolágideddjiid. Bearráigeahččá ahte oasseváldiiguin ja jietna- ja čuovgateknihkkariiguin geavvá buoragit. Láhčit dili guldaleddjiide.

Backstage

Ovttas buvttadeddjiin sus lea ovddasvástádus backstageguvlui. Plánet, hukset ja čorget guovllu. Gulahallat ja guossohit artisttaid, dáiddáriid, jietna- ja čuovgateknihkkariid ja gálvolágideddjiid. Bearráigeahččá ahte artisttaiguin, dáiddáriiguin ja jietna- ja čuovgateknihkkariiguin geavvá buoragit.

Biilabisánanbáiki

Su ovddasvástádus lea festivála biilabisánanbáiki festiválaáigodagas. Váruha ahte bisánanbáiki ja luottat leat bures merkejuvvon. Ovddasvástideaddji jus leat váttisvuođat bisánanbáikkis.

Herven

Ovttas hervenhoavddain áimmahuššá hervema ja visuála hábmema festiválaguovllus.

Biras

Pláne festivála birasprofiilla fárrolaga birashoavddain. Váruha ahte birasprofiilla áimmahuššet juohke dásis festiválas, oanehissoajatbáiddiid diŋgoma rájes gitta doapparsirremii festiválas.

SÁHTOSTEAPMI ja LOGISTIHKKA

Áimmahuššá logistihka festiválaguovllus ja váruha ahte njuovžilit manná. Sus lea ovddasvástádus sáhttovávttain ja boađáhatvávttain. Áittarda visot váktamolsumiid. Vuodjinlobiid juohká ja ráddje johtolaga Gállogieddái. 

Márkanat

Searválaga duodjemárkanhoavddain lea sus ovddasvástádus festivála duodjemárkaniin. Doalaha oktavuođa lágideddjiiguin. Márkanguovllu huksen ja njeaidin. Áittarda ahte vuvdiin lea buorre dilli.

váhkarakhovda

Sus lea ovddasvástádus rekruhttabargiin/”váhkarak”, namalassii bargiin geat leat vuollel 18 jagi. Doaibmá gulahallanolmmožin gaskal bargiid ja rekruhttabargiid/nebiid. Lágida prográmma rekruhttabargiide/nebiide. Čuovvula rekruhttabargiid/nebiid festiválaáiggis.

Eará čađahančávain

Lea go dus jurdagat gelddolaš prošeavtta birra, mainna don hálidat bargat?
Gávnno go eará guovllu mii ii leat čállán birra, mainna don hálidat bargat?
Márkomeannu vuostáváldá gaittiin evttohusaid!